Logo verhuur

Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Popsuiker verhuur.
 
 1. Behorende bij bevestiging afhaalopdracht
De huurdatum staat vermeld op Uw overeenkomst en geld dus alleen op deze datum,  ingaande om 8.00 uur en gedurende tot middernacht.
U kunt eventueel een dag eerder ophalen en een dat later terugbrengen indien de artikelen beschikbaar zijn.                                                                                                       
U kunt hierover vanaf 2 werkdagen voor huurdatum met ons bellen of via de e-mail.
Huurder dient voor het vervoer van de materialen over  deugdelijk vervoersmateriaal
te beschikken, waarbij materialen geen beschadigingen kunnen oplopen.
Alle materialen dienen schoon, kompleet en onbeschadigd te worden teruggeleverd aan Popsuiker.
Popsuiker kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het foutief doorgeven van maten en gewichten.
 
 1. Behorende bij bevestiging bezorgopdracht.
De huurdatum staat vermeld in Uw overeenkomst en geldt dus uitsluitend op deze datum I.v.m. onze logistiek kunnen we eerder leveren en /of later ophalen.
En definitieve afspraak mits afwijkend van eerdere bevestiging, maken wij z.s.m. in nader overleg met U.
Huurder verplicht zich te helpen bij in- en uitladen van het gehuurde..
Bezorging vind, in beginsel, plaats op begane grond.
Bij plaatsing op etages of moeilijk bereikbare locaties (zoals partyschepen)behouden wij on het recht voor een toeslag te vragen. Plaatsingen anders dan bij 1e drempel begane grond dienen altijd vooraf gemeld en bevestigd te zijn.
Onze auto’s dienen bij het festiviteitenterrein en/of gebouw te kunnen komen.
Alle materialen dienen schoon, kompleet en onbeschadigd te worden teruggeleverd aan Popsuiker.
Wij leveren in principe tot aan de deur en/of direct naar binnen.
 
 1. Behorende bij bevestiging verzorgopdracht.
In de bevestiging staat de tijd vermeld, waarop wij aanwezig zullen zijn.
Indien er op dat tijdstip niemand van de organiserende partij aanwezig is, kan ons nimmer verweten worden later te starten.
 
Popsuiker is verplicht de materialen kompleet uit te leveren, tenzij anders vermeld.
Bij extreme weersomstandigheden dienen de materialen overdekt te worden opgesteld.
Contractant draagt zorg voor normale consumpties ter plaatse.
Bij avond- opdrachten draagt contractant zorg voor eenvoudige maaltijd(en) voor onze medewerkers, indien zij voor 18.30 uur aanwezig zijn en werkzaamheden moeten verrichten tot 2100 uur of langer.
Indien de gehuurde activiteiten plaatsvinden op etages dient dit schriftelijk aan ons te worden doorgegeven kosten van parkeergelden, tolgelden en boot worden doorberekend buiten de kosten in deze bevestiging om.
 
 1. Behorende bij alle bevestigingen.
Voor akkoord dien U deze bevestiging te ondertekenen en binnen 5 dagen aan ons te retourneren.
Bij annulering gelden de voldgende voorwaarden:
25% van de totale som bij 60 dagen of langer,
50% van de totale som bij 30 tot 60 dagen en
75% bij 29 dagen of minder.
Verplaatsing van datum is annulering, echter de annuleringskosten worden dan ten alle tijden beperkt tot 25%
Om misverstanden te voorkomen dient U de belangrijke gegevens in deze bevestiging te checken.
Het niet verlenen van (overheid)vergunningen wordt niet aangemerkt als overmacht.
Bij verhuren zonder begeleiding is popsuiker nimmer aansprakelijk voor letsel en/of materiële schade.
Contractant is op de hoogte van het feit dat popsuiker altijd alles zo goed en schoon mogelijk zal afleveren hoewel het gebruikte artikelen blijven. Vooral bij opblaasbare objecten kan het wel een nattigheid en zand/grasresten van de vorige huurdag ontstaan.
Popsuiker kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij (te) late leveringen of geen leveringen, indien er sprake is van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan: transport moeilijkheden. Maatregelen van overheid, werkstaking, calamiteiten.
Popsuiker behoudt het recht, vervangende items te leveren indien er sprake is van mankementen aan materiaal.
We zullen dan ten alle tijden een zo dicht mogelijke benaderend item leveren.
Indien er weersomstandigheden voordoen waarbij Popsuiker zijn werkzaamheden niet of deels kan uitvoeren, of waarbij volgends de op dat moment ter plaatse medewerkers van Popsuiker gevaren oplevert voor menselijke of materiële doelen, staken wij (tijdelijk) onze werkzaamheden, zonder dat er betalingsvermindering ontstaat. Als na 2 uur geen verbeterde situatie optreedt, zijn wij gerechtigd huiswaarts te keren. Huurder dient de attracties te gebruiken overeenkomstig de bestemming.
Popsuiker heeft het recht, ten alle tijden materialen te verwijderen bij een evenement indien de veiligheid van materiaal en/of onze medewerkers in gevaar is.
 
 1. Betalingsafspraken.
In deze bevestiging staat de wijze van betaling vermeld. Indien deze afspraken niet worden nagekomen worden de materialen NIET geleverd. Echter de betalingsplicht blijft bestaan.
 
Als Popsuiker genoodzaakt is onbetaalde facturen uit handen te geven aan ons incassobureau zijn wij gerechtigd aan huurder een vergoeding te berekenen wegens de door verhuurder gemaakte kosten van tenminste 15 % van de bruto -factuur met een minimum van 125, euro
Algemene Voorwaarden

 
Wij zijn zuinig op onze spullen. Dus gaan ervan uit dat u dat ook bent.
 
 1. Alle goederen welke Popsuiker verstrekt, blijven immers eigendom van Popsuiker
 2. Popsuiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik van gehuurde materialen, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan zijde van Popsuiker.
 3. Meubilair verhuurd door Popsuiker mag niet nat worden en door wateroverlast of regen e.d. veroorzaakte schade dient vergoed te worden door de huurder aan Popsuiker.
 4. Voor de van Popsuiker gehuurde goederen blijft de huurder immer aansprakelijk en wel tot aan het moment dat Popsuiker de gehuurde goederen komt of laat ophalen..
 5. De goederen verhuurd door Popsuiker dienen bij het terug halen op dezelfde wijze door de huurder worden klaar gezet als toen Popsuiker de goederen afleverde.
 6. Popsuiker zal aanspraak maken op wettelijke rente over het bedrag van de rekening die niet binnen 21 dagen zijn voldaan.
 7. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichting of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van opdrachtgever, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten, die geacht zullen worden tenminste 15% van het te vorderen bedragen en tenminste 75,- euro bedragen.
 8. De kosten van het brengen en halen van goederenvervoerskosten worden door Popsuiker opgegeven en zijn voor rekening van de huurder. De plaats van bestemming moet wel toegankelijk zijn.
 9. Popsuiker raadt de huurder aan in het belang van de huurder om de goederen na te zien voor het gebruik en mogelijke tekorten en dergelijk onmiddellijke aan Popsuiker door te geven. Het melde van breuk en tekorten moet geschieden voordat de goederen in gebruik worden genomen. Daarna melden is niet ontvankelijk..
 10. Tegen de daar voor geldende tarieven worden breuk of verlies van goederen in rekening gebracht.
 11. Materialen dienen gereinigd door de huurder aan Popsuiker te worden terug geleverd. Bij in gebreken blijven hiervan door de huurder zal Popsuiker de kostprijs van het reinigen aan de huurder in rekening brengen.
 12. Popsuiker kan de overeengekomen en geleverde grondstoffen niet terug nemen.
 13. Annuleren: Deze dient door de huurder schriftelijk te geschieden. Bij annulering binnen 21 dagen voor de levering datum wordt 50% van de overeengekomen huurprijs aan de huurder in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor de levering datum wordt 100% van de overeengekomen huurprijs aan de huurder in rekening gebracht.
 14. De hoogte van de borg is afhankelijk van de gehuurde artikelen, bij schade en of verlies zal deze gedeeltelijk of in zijn geheel worden ingehouden en evt meerkosten in rekening orden gebracht.
 15. Op elke overeenkomst tussen Popsuiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 
 
 

 

Popsuiker is te bereiken onder telf. nummer 023 8885599 of 06-12129034, 06-30373535, webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop